Избрани референции от ВЕИ проекти

 


ПРОЕКТ
АВРЕН СОЛАР

ОПИСАНИЕ
Пред-инвестиционно проучване, концепция на проекта, бизнес план, административни процедури и проектиране на наземна фотоволтаична централа предназначена да продава електрическа енергия на свободния пазар. Тази фотоволтаична централа в общ. Аврен, обл. Варна се състои от фотоволтаични модули с мощност 1 MW. Разработване на подробен бизнес план, финансов модел и анализ на риска. Разработване на стратегия за финансиране на проекта и план за изпълнение.  Проектиране и оптимален дизайн, оценка на слънчевия ресурс, оценка на засенчването, прогноза на енергийния добив и избор на фотоволтаични модули. Управление на процеса по снабдяване с всички необходими документи и разрешителни от община Аврен и ЕРП Север АД с пълномощно от името на инвеститора. 
КЛИЕНТ
Конфиденциално
РАЗМЕР
1 MW
ГОДИНА
2021
ВИД УСЛУГА
Пред-инвестиционно проучване, бизнес план, инженеринг, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

ПРОЕКТ
ТЪРГОВИЩЕ СОЛАР

ОПИСАНИЕ
Пред-инвестиционно проучване, концепция на проекта, инженеринг, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на две наземни фотоволтаична централи предназначени да продават електрическа енергия по фиксирана преференцилна тарифа. Тези две фотоволтаични централи в общ. Търговище се състоят от фотоволтаични модули с мощност 30 KW всяка. Разработване на подробен бизнес план, финансов модел и анализ на риска. Разработване на стратегия за финансиране на проекта и план за изпълнение.  Проектиране и оптимален дизайн, оценка на слънчевия ресурс, оценка на засенчването, прогноза на енергийния добив и избор на фотоволтаични модули. Изпълнение съвместно с нашите технологични партньори на инженеринг, доставки, строителство и въвеждане в експлоатация.
КЛИЕНТ
Конфиденциално
РАЗМЕР
60 KW (2 х 30 KW)
ГОДИНА
2021
ВИД УСЛУГА
Пред-инвестиционно проучване, бизнес план, инженеринг, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

ПРОЕКТ
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ СОЛАР

ОПИСАНИЕ
Пред-инвестиционно проучване, концепция на проекта, инженеринг, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствена консумация за семеен хотел. Тази инсталация в зоната на к.к. "Златни пясъци" в България се състои от фотоволтаични модули с мощност 30 KW и е предназначена да покрие нуждите на енергия на собствениците на хотела. Разработване на подробен бизнес план, финансов модел и анализ на риска. Разработване на стратегия за финансиране на проекта и план за изпълнение. Разходи, ползи, възможности за държавна субсидия. Оценка на спестяванията свързани с енергийната ефективност. Проектиране и технически дизайн, оценка на слънчевия ресурс, оценка на засенчването, прогноза на енергийния добив и избор на фотоволтаични модули. Управление на процеса по снабдяване с всички необходими документи и разрешителни с пълномощнот от името на собствениците на хотела. Изпълнение съвместно с нашите технологични партньори на инженеринг, доставки, строителство и въвеждане в експлоатация.
КЛИЕНТ
Семеен хотел
РАЗМЕР
30 KW
ГОДИНА
2019/20
ВИД УСЛУГА
Пред-инвестиционно проучване, бизнес план, инженеринг, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

ПРОЕКТ
фотоволтаичният пазар на централна, източна и югоизточна европа

ОПИСАНИЕ
Анализ на фотоволтаичният пазар в страните от Централна и Източна, и Югоизточна Европа. Нашият екип разгледа съществуващата правна регулаторна рамка за слънчеви фотоволтаични проекти за производство на електрическа енергия в тези страни. Извършен беше подробен PEST анализ на пазарите, заедно със SWOT анализ. бяха идентифицирани големите  фотоволтаични проекти в процес на разработка, както и броя на сделките и преглед на основните инвеститори. Също така беше направена 10-годишна прогноза за кумулативния ръст на фотоволтаични инсталирани мощности и за кумулативния обем на направените инвестиции в тези мощности. Анализирани са основните възможни рискове на пазарите на слънчева енергия в страните от Централна и Източна Европа.
КЛИЕНТ
Aselsan A.S.
ОБХВАТ
Централна, източна и югоизточна Европа (18 държави)
ГОДИНА
2018
ВИД УСЛУГА
Пазарно проучване и анализ

ПРОЕКТ
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ СОЛАР

ОПИСАНИЕ
Пред-инвестиционно проучване, концепция на проекта, инженеринг, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотволтаична инсталация за собствена консумация за семеен хотел. Тази инсталация в зоната на к.к. "Златни пясъци" в България се състои от фотоволтаични модули с мощност 30 KW и е предназначена да покрие нуждите на енергия на собствениците на хотела. Разработване на подробен бизнес план, финансов модел и анализ на риска. Разработване на стратегия за финансиране на проекта и план за изпълнение. Разходи, ползи, възможности за държавна субсидия. Оценка на спестяванията свързани с енергийната ефективност. Проектиране и технически дизайн, оценка на слънчевия ресурс, оценка на засенчването, прогноза на енергийния добив и избор на фотоволтаични модули. Управление на процеса по снабдяване с всички необходими документи и разрешителни с пълномощнот от името на собствениците на хотела. Изпълнение съвместно с нашите технологични партньори на инженеринг, доставки, строителство и въвеждане в експлоатация.
КЛИЕНТ
Семеен хотел
РАЗМЕР
30 KW
ГОДИНА
2019/20
ВИД УСЛУГА
Пред-инвестиционно проучване, бизнес план, инженеринг, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

ПРОЕКТ
фотоволтаичният пазар на централна, източна и югоизточна европа

ОПИСАНИЕ
Анализ на фотоволтаичният пазар в страните от Централна и Източна, и Югоизточна Европа. Нашият екип разгледа съществуващата правна регулаторна рамка за слънчеви фотоволтаични проекти за производство на електрическа енергия в тези страни. Извършен беше подробен PEST анализ на пазарите, заедно със SWOT анализ. бяха идентифицирани големите  фотоволтаични проекти в процес на разработка, както и броя на сделките и преглед на основните инвеститори. Също така беше направена 10-годишна прогноза за кумулативния ръст на фотоволтаични инсталирани мощности и за кумулативния обем на направените инвестиции в тези мощности. Анализирани са основните възможни рискове на пазарите на слънчева енергия в страните от Централна и Източна Европа.
КЛИЕНТ
Aselsan A.S.
ОБХВАТ
Централна, източна и югоизточна Европа (18 държави)
ГОДИНА
2018
ВИД УСЛУГА
Пазарно проучване и анализ

ПРОЕКТ
хибридна слънчево-вятърна електроцентрала в българия

ОПИСАНИЕ
Концепция на проекта, инженеринг, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на хибридна инсталация за възобновяема енергия за собствено потребление за малко предприятие. Тази инсталация в България се състои от фотоволтаични модули с мощност 25 KW и малка вятърна турбина с мощност 5 KW и е предназначена за покриване на енергийните нужди на предприятието. Проектиране, оценка на слънчевия ресурс, анализ на засенчването, оценка на ресурса на вятъра, прогноза за добива на електроенергия, избор на фотоволтаични модули, избор на вятърни турбини. Изпълнение съвместно с нашите технологични партньори на инженеринг, доставки, строителство и въвеждане в експлоатация.
КЛИЕНТ
Конфиденциално
РАЗМЕР
30 KW
ГОДИНА
2017
ВИД УСЛУГА
Проектна концепция, инженеринг, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

ПРОЕКТ
българия солар

ОПИСАНИЕ
Концепция на проекта и план за развитие на най-голямата  фотоволтаична електроцентрала в България за производство и продажба на електроенергия на свободен пазар с прогнозен капацитет от 150 MW. Дизайн и концепция на проекта, оценка на слънчевия ресурс, анализ на засенчването, прогноза на добива на електроенергия, избор на фотоволтаични модули и инвестиционен проект. Разработване на подробен бизнес план, финансов модел и анализ на риска. Разходи, ползи, възможности за държавна субсидия и спонсорство. Оценка на енергийната ефективност. Разработване на стратегия за финансиране на проекта и план за изпълнение.
КЛИЕНТ
Конфиденциално
РАЗМЕР
150 MW
ГОДИНА
2017
ВИД УСЛУГА
Проектна концепция и развитие на проекта. Проектно финансиране.

ПРОЕКТ
сърбия хидро

ОПИСАНИЕ
Инея Консултинг ЕООД предостави пълен спектър консултантски услуги по уреждането на финансиране на проектно портфолио от 12,3 MW малки водноелектрически централи (ВЕЦ) със строителни разрешения, разположени в Сърбия. Хидроенергийните проекти са дългосрочни и капиталоемки. Поради тази причина собствениците на проектите избраха Инея Консултинг ЕООД, за да предостави подходящи услуги по отношение на финансирането на проекта. Уреденото финансиране е гъвкаво приспособено към очакваните бъдещи парични потоци на проекта, като едновременно беше осигурено на гаранционно покритие и експортно финансиране.
КЛИЕНТ
Конфиденциално
РАЗМЕР
12.3 MW
ГОДИНА
2016
ВИД УСЛУГА
Проектно финансиране

ПРОЕКТ
турция солар

ОПИСАНИЕ
Оценка за целите на листването на борса на турска компания занимаваща се с изграждане и проектиране на фотоволтаични проекти и притежаваща портфолио от 43 проекта. Собствениците на тези проекти потърсиха независима оценка на трета страна за своята компания и се довериха на опитен партньор като Инея Консултинг ЕООД. Основната цел на тази оценка беше да представи хипотетично изчисляване на справедливата пазарна стойност (FMV) на компанията, в контекста на стратегическо инвестиционно решение от страна на ръководството и акционерите на компанията за включване в една от основните международни фондови борси. Екипът ни разработи оценката на компанията с дължимата грижа и точност, използвайки богатия опит на Инея Консултинг ЕООД в бизнес консултирането на компании и проекти свързани с възобновяема енергия.
КЛИЕНТ
Конфиденциално
ОБХВАТ
Турският фотоволтаичен пазар
ГОДИНА
2015
ВИД УСЛУГА
Оценка на фирма за листване на борса

ПРОЕКТ
VIEDA Power Co. Ltd.

ОПИСАНИЕ
Анализ за пазара на слънчева енергия за страните от ОНД. Нашият екип направи преглед на съществуващата правна и регулаторна рамка за проекти за фотоволтаична енергия в страните от ОНД. Извършен беше подробен PEST анализ на пазарите, заедно със SWOT анализ. Бяха идентифицирани големи фотоволтаични проекти, които са в процес на разработка, а също така бяха идентифицирани и сделките и инвеститорите в тези стрени. Беше направена 5-годишна прогноза за кумулативно агрегиран растеж на фотоволтаичния капацитет. Анализирани бяха основните възможни рискове на пазарите на слънчева енергия в страните от ОНД.
КЛИЕНТ
VIEDA Power Co. Ltd.
ОБХВАТ
Страните от Общността на Независимите Държави (ОНД)
ГОДИНА
2015
ВИД УСЛУГА
Пазарно проучване и анализ

ПРОЕКТ
казахстан вятър

ОПИСАНИЕ
Концепция на проекта и план за развитие на една от най-големите вятърни електроцентрали в Казахстан с 52 MW прогнозен капацитет в Северен Казахстан. Дизайн и концепция на проекта, оценка на вятърните ресурси, прогноза за добива на енергия, избор на вятърни турбини, оформление на проекта и карта на шума. Разработване на подробен бизнес план, финансов модел и анализ на риска. Разходи, ползи, възможности за държавна субсидия и спонсорство. Оценка на на енергийната ефективност.
КЛИЕНТ
Конфиденциално
РАЗМЕР
52 MW
ГОДИНА
2014
ВИД УСЛУГА
Проектна концепция и развитие. Оценка на ресурса на вятъра и прогноза за добива на електроенергия.

ПРОЕКТ
турция биогаз

ОПИСАНИЕ
Анализ за придобиване на портфолио от проекти за биогазови електроцентрали с обща мощност 5,21 MW, разположени в район централна Анадола в Турция от името на международен клиент. Нашият екип беше нает  от реномиран турски инвеститор в проекти за възобновяема енергия за преглед на документите от предложеното портфолио от проекти за биогаз. Прегледахме съществуващата регулаторна рамка за проекти за биогаз, проучихме наличието на животински тор и други селскостопански отпадъчни ресурси в района и оценихме всички рискове, свързани с проектите за биогаз, при съществуващите условия за този бизнес в Турция.
КЛИЕНТ
Biyogaz Reaktörleri Mühendislik Taahhüt İnşaat Şti.
РАЗМЕР
5.21 MW
ГОДИНА
2014
ВИД УСЛУГА
Анализ във фазата на придобиване на проекти

ПРОЕКТ
румъния солар

ОПИСАНИЕ
Преглед на разрешения и документи за портфолио от фотоволтаични проекти с обща мощност 67 MWp, разположени в Южна Румъния от името на международен клиент. Нашият екип беше избран да прегледа и да коментира представените разрешения и документи сългасно консултантска услуга за придобиване, която предоставихме международния инвестиционен фонд за слънчева енергия. Представихме окончателния доклад за преглед на разрешителните на клиента, като дадохме съвети относно съответствието на това портфолио от слънчеви проекти със съществуващата правна и регулаторна рамка за проекти за слънчева енергия в Румъния
КЛИЕНТ
Solerias Investments LLC.
РАЗМЕР
67 MWp
ГОДИНА
2014
ВИД УСЛУГА
Анализ на документи и разрешителни във фазата на придобиване на проекти

ПРОЕКТ
румъния биомаса

ОПИСАНИЕ
Анализ на бизнес план и техническа концепция за проект за електроцентрала на биомаса с мощност 5 MWel, разположена в окръг Сибиу, Румъния от името на международен клиент. Екипът ни беше избран да прегледа и да коментира представения бизнес план от собственика и разработчика на проекта. Финансовият модел и всички части на бизнес плана бяха анализирани подробно. Техническият проект и договорите за доставка на дървесни частици (чипс) бяха прегледани. Анализирахме съществуващата регулаторна рамка за проекти за биомаса, проучихме наличността на дървесни частици и дървесни отпадъци в района и оценихме всички рискове, свързани с проектите за биомаса, при съществуващите условия за този бизнес в Румъния.
КЛИЕНТ
Конфиденциално
РАЗМЕР
5 MWel
ГОДИНА
2013
ВИД УСЛУГА
Анализ на бизнес план и на технологична концепция

ПРОЕКТ
казахстан солар

ОПИСАНИЕ
Слънчево-енергиен одит и анализ на възможностите за фотоволтаичен проект с обща мощност от 50 MWp, разположен в Южен Казахстан, Република Казахстан от името на международен клиент. Изчисления на доходността и засенчването, включително проверка на оценката на слънчевата радиация, ефектите и загубите от засенчване между редиците с фотоволтаични модули и на влиянието на температурата въру производството на електроенергия.
КЛИЕНТ
SIB Solar Ventures Inc.
РАЗМЕР
50 MWp
ГОДИНА
2013
ВИД УСЛУГА
Пред-инвестиционно проучване и слънчево-енергиен одит

ПРОЕКТ
гърция биогаз

ОПИСАНИЕ
Анализ за придобиване на портфолио от проекти за електроцентрали на биогаз с обща мощност 6,4 MW, разположени в община Мисолонги, регион Аетолия-Акарнания, Гърция от името на международен клиент. Нашият екип беше нает от реномиран международен инвеститор в електроцентрали за биогаз, за да прегледа документите на предложеното портфолио от проекти за биогаз. Прегледахме съществуващата регулаторна рамка за проекти за биогаз, проучихме наличността на животински тор и други селскостопански отпадъчни ресурси в района и оценихме всички рискове, свързани с проекти за биогаз, при същестуващите условия за този бизнес в Гърция. Възможностите за безвъзмездни средства за финансиране по линия на Европейския Съюз (ЕС) и субсидии от страна на местната власт бяха проучени и анализирани.
КЛИЕНТ
Конфиденциално
РАЗМЕР
6.4 MW
ГОДИНА
2013
ВИД УСЛУГА
Анализ във фазата на придобиване на проекти

ПРОЕКТ
сандрово

ОПИСАНИЕ
Пред-инвестиционно проучване на проект за електроцентрала на биогаз с обща мощност 1,5 MW, разположена в близост до село Сандрово, област Русе, България от името на местен клиент. Екипът ни направи преглед на съществуващата регулаторна рамка за проекти за биогаз, проучи наличието на животински тор и други селскостопански отпадъчни ресурси в района и оцени всички рискове, свързани с проекти за биогаз, при съществуващите условия за този бизнес в България. Бяха проучени и анализирани възможностите за безвъзмездни средства за финансиране по линия на Европейския Съюз (ЕС).
КЛИЕНТ
Simperts Ltd.
РАЗМЕР
1.5 MW
ГОДИНА
2013
ВИД УСЛУГА
Пред-инвестиционно проучване

ПРОЕКТ
фрюлендер

ОПИСАНИЕ
Анализ за пазара на вятърна енергия в България и Украйна. Екипът ни направи преглед на съществуващата правна регулаторна рамка за проекти за вятърна енергия в България и Украйна. Извършен беше подробен PEST анализ на пазарите, заедно със SWOT анализ. Идентифицирани бяха големи проекти за вятърна енергия, сделки и инвеститори и беше направена 10-годишна прогноза за кумулативно агрегиран растеж на капацитета на ветро-енергийни мощности в двете страни. Анализирани бяха основните възможни рискове на пазарите на вятърна енергия в България и Украйна.
КЛИЕНТ
Fuhrländer AG
ОБХВАТ
България и Украйна
ГОДИНА
2012
ВИД УСЛУГА
Пазарно проучване и анализ

ПРОЕКТ
каварна биогаз

ОПИСАНИЕ
Анализ на възможностите на проект за електроцентрала на биогаз с обща мощност 250 KWel, разположен в близост до град Каварна, община Каварна, област Добрич, България от името на международен клиент. Екипът ни направи преглед на съществуващата регулаторна рамка за проекти за биогаз, проучи наличието на животински тор и други селскостопански отпадъчни ресурси в района и оцени всички рискове, свързани с проекти за биогаз, при съществуващите условия за този бизнес в България. Бяха проучени и анализирани възможностите за безвъзмездни средства за финансиране по линия на Европейския Съюз (ЕС).
КЛИЕНТ
Д.И.Г. ООД
РАЗМЕР
250 KWel
ГОДИНА
2012
ВИД УСЛУГА
Пазарно проучване и анализ

ПРОЕКТ
Q CELLS

ОПИСАНИЕ
Анализ на фотоволтаичният пазар в Централна и Източна Европа. Нашият екип разгледа съществуващата правна регулаторна рамка за фотоволтаични проекти в някои от страните от ЦИЕ и ЮИЕ, които са най-интересни за инвестиции в слънчева енергия. Извършен беше подробен PEST анализ на пазара заедно със SWOT анализ и  анализ чрез петте сили на Портър. Бяха идентифицирани големи фотоволтаични проекти в процес на разработка, сделки и инвеститори и беше направена 5-годишна прогноза за кумулативно агрегиранто нарастване на фотоволтаични мощности за генериране на електроенергия. Анализирани бяха основните възможни рискове на пазарите на слънчева енергия в региона на ЦИЕ и ЮИЕ.
КЛИЕНТ
Q-Cells AG
РАЗМЕР
Страните от Централна и Източна Европа
ГОДИНА
2012
ВИД УСЛУГА
Пазарно проучване и анализ

ПРОЕКТ
соколово

ОПИСАНИЕ
Feasibility Analysis for biogas power plant project with 800 KW total capacity located in Sokolovo Village, Balchik Municipality, Dobrich region, Bulgaria on behalf of domestic customer. Our team reviewed existing regulatory framework for biogas projects, studied availability of animal manure and other agricultural waste resources in the area and evaluated all risks associated with biogas projects within current conditions for this business in Bulgaria. Opportunities for EU funding grants have been explored and analyzed. Анализ на възможностите на проект за биогазова електроцентрала с обща мощност 800 KW, намиращ се в село Соколово, община Балчик, област Добрич, България от името на местен клиент. Екипът ни направи преглед на съществуващата регулаторна рамка за проекти за биогаз, проучи наличието на животински тор и други селскостопански отпадъчни ресурси в района и оцени всички рискове, свързани с проекти за биогаз, при съществуващите условия за този бизнес в България. Възможностите за безвъзмездни средства за финансиране по линия на Европейския Съюз (ЕС) бяха проучени и анализирани.
КЛИЕНТ
Антимон ООД
РАЗМЕР
800 KWel
ГОДИНА
2011
ВИД УСЛУГА
Пред-инвестиционно проучване

ПРОЕКТ
сливен-2

ОПИСАНИЕ
Анализ на потенциала и регулаторната рамка за проект на биомаса с 500 KW предвидена мощност в с. Селиминово, общ. Сливен, област Сливен. Нашият екип по поръчка на български клиент направи преглед на съществуващата законова регулаторна рамка за проекти с биомаса. Проведено беше проучване на ресурсите от дървесина в района, както и оценка на всички рискове при реализацията на проекти с биомаса при същестуващите условия в България.
КЛИЕНТ
Олимп Трейд ЕТ
РАЗМЕР
500 KWel
ГОДИНА
2011
ВИД УСЛУГА
Пред-инвестиционно проучване

ПРОЕКТ
сливен-1

ОПИСАНИЕ
Анализ на потенциала и регулаторната рамка за проект на биомаса с 300 KW предвидена мощност в с. Селиминово, общ. Сливен, област Сливен. Нашият екип по поръчка на български клиент направи преглед на съществуващата законова регулаторна рамка за проекти с биомаса. Проведено беше проучване на ресурсите от дървесина в района, както и оценка на всички рискове при реализацията на проекти с биомаса при същестуващите условия в България.
КЛИЕНТ
Олимп Трейд ЕТ
РАЗМЕР
300 KW
ГОДИНА
2011
ВИД УСЛУГА
Анализ на потенциала и регулаторната рамка

ПРОЕКТ
коларово

ОПИСАНИЕ
Концепция и план за развитие на един от най-големите проекти за фотоволтаични паркове в България със 17 MW предвидена мощност в с. Коларово, общ. Главиница, област Силистра. Извършената работа включва слънчево-енергиен одит, оптимален дизайн, идеен инвестиционен проект, концепция на фотоволтаичния парк, финансов модел и анализ на риска. Проучване на цената, ползите и възможностите за субсидии по линия на ЕС.
КЛИЕНТ
Крис Енерджи ЕООД
РАЗМЕР
17 MWp
ГОДИНА
2011
ВИД УСЛУГА
Концепция и развитие на проекта

проект
слънчево

ОПИСАНИЕ
Анализ на възможностите за присъединяване за фотоволтаичен проект в България с 2,5 MW мощност в с. Слънчево, общ. Аксаково, област Варна. Ние оценихме наличието на съществуващата инфраструктура за присъединяване, състоянието на мрежата СН, най-близката възлова станция 20 kV, свободният капацитет за присъединяване и влиянието на евентуални съседни проекти в района. Няколко варианта на възможности за присъединяване бяха предложени на клиента.
КЛИЕНТ
ФЦ 9 ООД
РАЗМЕР
2,5 MWp
ГОДИНА
2011
ВИД УСЛУГА
Анализ на възможностите за присъединяване

ПРОЕКТ
лозница

ОПИСАНИЕ
След покана от общ. Лозница на основата на публично-частно партньорство, да организираме семинар за оценка и презентация на ползите от изграждане на биогаз инсталации в общ. Лозница и Самуил. Оценихме потенциала за развитие на биогаз проекти в тези общини. Собственици на ферми присъстваха на семинара и изразиха силен интерес към технологиите за биогаз като възможност да се отговори на изискванията на ЕС за намаляване на отпадъците. През 2011 г. ще предложим план за действие, с цел увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници и привличането на инвестиции в общ. Лозница и Самуил.
КЛИЕНТ
Община Лозница/Кмет на Община Лозница
РАЗМЕР
 
ГОДИНА
2010/2011
ВИД УСЛУГА
Семинар и анализ на възможности за реализация на биогаз проекти

ПРОЕКТ
аврен

КЛИЕНТ
Интерсервиз Узунови АД
РАЗМЕР
4,99 MWp
ГОДИНА
2010
ВИД УСЛУГА
Слънчево-енергиен одит

ПРОЕКТ
ШАРКОВО

ОПИСАНИЕ
Концепция и план за развитие на един от най-големите проекти за фотоволтаични паркове в България с 22,17 MW предвидена мощност в с. Шарково, общ. Болярово, област Ямбол. Проектирането включва слънчево-енергиен одит, оптимален дизайн и концепция на фотоволтаичния парк, инвестиционна презентация, финансов модел и анализ на риска. Проучване на цената, ползите и възможностите за субсидии по линия на ЕС.
КЛИЕНТ
ЖМФ ООД
РАЗМЕР
22,17 MWp
ГОДИНА
2010
ВИД УСЛУГА
Концепция и развитие на проекта

ПРОЕКТ
ЧЕЗ

ОПИСАНИЕ
CEZ A.S. е една от най-големите енергийни компании сред страните от Централна и Източна Европа. От името на техния изключителен представител за придобиването на ВЕИ проекти Бика Интернешънъл ЕООД, ние получихме поръчка за изготвянето на финансови модели на 10 ВЕИ проекта (вкл. вятърни, слънчеви, водни и биомаса) с оща мощност 53,7 MW. Освен финансовите модели нашият екип проведе търсене на подходящи ВЕИ проекти за придобиване, направи посещения на място, създаване на книги на проектите и предварителни технически оценки за 4 проекта.
КЛИЕНТ
CEZ A.S./ Бика Интернешънъл ЕООД
РАЗМЕР
53,7 MW
ГОДИНА
2010
ВИД УСЛУГА
Финансови модели и предварителни технически оценки

ПРОЕКТ
българия - 1

ОПИСАНИЕ
Финансово моделиране и анализ на риска за портфолио от фотоволтаични паркове с общ капацитет от 30 MWp намиращи се в различни части на страната за международен инвестиционен фонд. По желание на клиента направихме детайлен финансов модел на проекта заедно с анализ на риска.
КЛИЕНТ
Международен фонд за инвестиции във ВЕИ сектора
РАЗМЕР
30 MWp
ГОДИНА
2009
ВИД УСЛУГА
Финансов модел и анализ на риска 

ПРОЕКТ
каварна

ОПИСАНИЕ
Слънчево-енергиен одит за фотоволтаичен проект с мощност 0,5 MWp в община Каварна по поръчка на български клиент. Оценихме ресурса и потенциала на слънчевата енергия за терена на инвеститора, и прогнозирахме годишното количество електроенергия, което ще произвежда парка. Беше направен подробен анализ на загубите от различните видове засенчвания.
КЛИЕНТ
Българска фирма
РАЗМЕР
0,5 MWp
ГОДИНА
2009
ВИД УСЛУГА
Слънчево-енергиен одит

ПРОЕКТ
велико търново

ОПИСАНИЕ
Финансово моделиране и анализ на риска за 2 соларни парка с общ капацитет 9 MWp в района на Велико Търново по поръчка на българска фирма. По желание на клиента направихме детайлен финансов модел на проекта заедно с анализ на риска.
КЛИЕНТ
Българска фирма
РАЗМЕР
9 MWp
ГОДИНА
2009
ВИД УСЛУГА
Финансов модел и анализ на риска

ПРОЕКТ
медово

ОПИСАНИЕ
Слънчево-енергиен одит за фотоволтаичен проект с мощност 2 MWp в с. Медово, община Поморие по поръчка на български клиент. Оценихме ресурса и потенциала на слънчевата енергия за терена на инвеститора, и прогнозирахме годишното количество електроенергия, което ще произвежда парка. Беше направен подробен анализ на загубите от различните видове засенчвания.
КЛИЕНТ
Българска фирма
РАЗМЕР
2 MWp
ГОДИНА
2009
ВИД УСЛУГА
Слънчево-енергиен одит

ПРОЕКТ
суворово

ОПИСАНИЕ
Концепция за развитие на 2 соларни парка с общ капацитет 6,5 MWp в община Суворово, обл. Варна по поръчка на български клиент. Организирахме посещение на терените, оценка на прилежащата инфраструктура и възможностите за присъединяване към мрежата. Оценихме ресурса и потенциала на слънчевата енергия за терена на инвеститора, и прогнозирахме годишното количество електроенергия, което ще произвежда парка.
КЛИЕНТ
Българска фирма
РАЗМЕР
6,5 MWp
ГОДИНА
2009
ВИД УСЛУГА
Концепция на проекта

ПРОЕКТ
шумен

ОПИСАНИЕ
Концепция за развитие на 2 соларни парка с общ капацитет 42 MWp в община Шумен по поръчка на български клиент. Организирахме посещение на терените, оценка на прилежащата инфраструктура и възможностите за присъединяване към мрежата. Оценихме ресурса и потенциала на слънчевата енергия за терена на инвеститора, и прогнозирахме годишното количество електроенергия, което ще произвежда парка.
КЛИЕНТ
Българска фирма
РАЗМЕР
42 MWp
ГОДИНА
2009
ВИД УСЛУГА
Концепция на проекта

ПРОЕКТ
тутракан

ОПИСАНИЕ
Слънчево-енергиен одит за фотоволтаичен проект с мощност 4 MWp в община Тутракан по поръчка на български клиент. Оценихме ресурса и потенциала на слънчевата енергия за терена на инвеститора, и прогнозирахме годишното количество електроенергия, което ще произвежда парка. Беше направен подробен анализ на загубите от различните видове засенчвания.
КЛИЕНТ
Българска фирма
РАЗМЕР
4 MWp
ГОДИНА
2009
ВИД УСЛУГА
Слънчево-енергиен одит

ПРОЕКТ
свиленград

ОПИСАНИЕ
„Дю дилижънс” проучване за соларен проект с мощност 3,5 MWp в община Свиленград по поръчка на испански инвестиционен фонд. Организирахме посещение на терените, оценка на прилежащата инфраструктура и възможностите за присъединяване към мрежата. Оценихме ресурса и потенциала на слънчевата енергия за терена на инвеститора, и прогнозирахме годишното количество електроенергия, което ще произвежда парка. Проучихме правата на собственост и разрешителните за производство на електроенергия.
КЛИЕНТ
Испански инвестиционен фонд
РАЗМЕР
3,5 MWp
ГОДИНА
2009
ВИД УСЛУГА
Дю-дилиджънс проучване

ПРОЕКТ
добрич уинд

ОПИСАНИЕ
Ветро-енергиен одит за проект за ветропарк с капацитет 36 MW в района на Добрич. Създадохме проектна концпеция и оптимален дизайн на ветропарка. Оценихме ресурса на вятъра, бъдещите приходи и разходи и възможностите за субсидии от ЕС.
КЛИЕНТ
Green Venture Holdings S.A.
РАЗМЕР
36 MW
ГОДИНА
2009
ВИД УСЛУГА
Ветро-енергиен одит

ПРОЕКТ
иваново

ОПИСАНИЕ
„Дю дилижънс” проучване за хибриден вятър/слънце проект с мощност 4,8 MW в община Иваново по поръчка на испански инвестиционен фонд. Съотношението на инсталирания капацитет е 4 MW ветрогенератори и 0,8 MWp слънчеви панели. Организирахме посещение на терена, оценка на прилежащата инфраструктура и възможностите за присъединяване към мрежата. Оценихме ресурса и потенциала на вятъра и слънчевата енергия за терена на инвеститора, и прогнозирахме годишното количество електроенергия, което ще произвежда парка. Проучихме правата на собственост и разрешителните за производство на електроенергия.
КЛИЕНТ
Испански инвестиционен фонд
РАЗМЕР
4,8 MW
ГОДИНА
2009
ВИД УСЛУГА
Дю-дилиджънс проучване

ПРОЕКТ
добрич солар

ОПИСАНИЕ
Слънчево-енергиен одит за фотоволтаичен проект с мощност 0,63 MWp в община Добрич по поръчка на български клиент. Оценихме ресурса и потенциала на слънчевата енергия за терена на инвеститора, и прогнозирахме годишното количество електроенергия, което ще произвежда парка. Беше направен подробен анализ на загубите от различните видове засенчвания.
КЛИЕНТ
Мега Билд ООД
РАЗМЕР
0,63 MWp
ГОДИНА
2008
ВИД УСЛУГА
Слънчево-енергиен одит

ПРОЕКТ
генерал тошево

ОПИСАНИЕ
Слънчево-енергиен одит за фотоволтаичен проект с мощност 1 MWp в община Генерал Тошево по поръчка на български клиент. Оценихме ресурса и потенциала на слънчевата енергия за терена на инвеститора, и прогнозирахме годишното количество електроенергия, което ще произвежда парка. Беше направен подробен анализ на загубите от различните видове засенчвания.
КЛИЕНТ
Мега Билд ООД
РАЗМЕР
1 MWp
ГОДИНА
2008
ВИД УСЛУГА
Слънчево-енергиен одит

ПРОЕКТ
странджа

ОПИСАНИЕ
„Дю дилижънс” проучване за соларен проект с мощност 5 MWp в Странджа планина по поръчка на инвестиционен фонд от Лихтенщайн. Организирахме посещение на терените, оценка на прилежащата инфраструктура и възможностите за присъединяване към мрежата. Оценихме ресурса и потенциала на слънчевата енергия за терена на инвеститора, и прогнозирахме годишното количество електроенергия, което ще произвежда парка. Проучихме правата на собственост и разрешителните за производство на електроенергия.
Клиент
Инвестиционен фонд базиран в Лихтенщайн
РАЗМЕР
5 MWp
ГОДИНА
2007
ВИД УСЛУГА
Дю-дилиджънс проучване

ПРОЕКТ
бизнес парк "варна"

ОПИСАНИЕ
Проучване на възможностите за покривно монтирана фотоволтаична централа върху построените сгради на Бизнес Парк Варна. Също така беше проучена възможността за интегриране на полу-прозрачни фотоволтаични панели като прозорци за фасадите на новите сгради в бизнес парка.
КЛИЕНТ
Бизнес парк "ВАРНА"
РАЗМЕР
70 – 245 KWp
ГОДИНА
2007
ВИД УСЛУГА
Слънчево-енергиен одит

ПРОЕКТ
сливен

ОПИСАНИЕ
Проектен инженеринг за 5 MW ветро-енергиен парк в общ. Сливен. Оценихме ветровия потенциал, годишния добив на електроенергия, изработихме технически инвестиционен проект и документация и направихме дизайн на ветро-енергийния парк.
КЛИЕНТ
Бронк ООД, Русия
РАЗМЕР
5 MW
ГОДИНА
2007
ВИД УСЛУГА
Проектен инженеринг