• Намиране на подходящи терени и предварителни проучвания
 • Пред-инвестиционни проучвания за проекти свързани с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
 • Оценка на ресурса и прогнозиране на производството на енергия
  • Оценка на ресурса на слънцето (слънчево-енергиен одит)
  • Инсталиране на метеорологична мачта за измерване на ресурса на вятъра на височина от 10 до 120 м, както и на SODAR и LIDAR измервателна апаратура
  • Оценка на добива на енергия от биомаса
 • Проектиране и оптимален дизайн на ВЕИ инсталации:
  • Проектиране на фотоволтаични паркове
  • Проектиране на ветро-паркове
  • Островни хибридни системи
  • Проектиране на индустриални инсталации за биомаса и биогаз
 • Събиране и анализ на данни
 • Технически експертизи и доклади
 • Преговори за условията на договорите за присъединяване и за изкупуване на  електроенергията от ВЕИ електроцентрали
 • Инвестиционно намерение пред РИОСВ (изготвяне)
 • Преценка за екологична оценка
 • Преценка за ОВОС (Оценка за въздействие върху околната среда)
 • Оценка за съвместимост (ОС)
 • Екологична оценка (ЕО)
 • Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС)